Inapoi la avocatvelescu.ro     

Acte necesare pentru divort
 • Publicat de Avocat Cristina VELESCU
 • March 18th, 2015
 • Despre Utile

Acte necesare pentru divort

1 CEREREA DE CHEMARE IN JUDECATA – ORIGINAL

Cererea  de chemare in judecata trebuie sa respecte regulile Noului Cod de Procedura Civila, prevazute la art 194 si urmatoarele, si trebuie sa cuprinda:

 • numele partilor (reclamant si parat), domiciliul procedural al acestora (unde vor fi comunicate actele de catre Judecatorie), CNP (pentru ambele parti – se regaseste in Certificatul de Casatorie). Daca exista copii minori, obligatoriu va fi introdusa in cauza Autoritatea Tutelara de pe langa Primaria unde partile au avut ultimul domiciliu comun si, daca minorul/minorii domiciliaza in alta parte, se va cita si Autoritatea Tutelara de pe langa Primaria respectiva pentru efectuarea anchetei sociale;

 • obiectul cererii – desfacerea casatoriei, revenirea sau pastrarea numelui, stabilire domiciliu minori, exercitarea autoritatii parintesti, pensie intretinere, stabilirea culpei;

 • aratarea motivelor de fapt pe care se intemeiaza cererea – parasire domiciliu, neglijenta, violenta, alcoolism, neintelegeri iremediabile, certuri, violenta fata de copii, modul de contributie la cheltuielile casei, etc.;

 • aratarea probelor pentru dovedirea actiunii – inscrisuri, martori (cu aratarea numelui si domiciliului), interogatoriu, ancheta sociala (daca e cazul);

 • aratarea motivelor de drept – articolele din Noul Cod Civil pe care se intemeiaza cererea, in functie de fiecare capat de cerere (obiectul cererii);

 • data si semnatura in original.

Daca exista repezentare juridica (prin avocat sau procurator cu procura speciala de divort) se vor trece si datele persoanei respective si se va atasa delegatia sau procura speciala in original.

2 TAXA DE TIMBRU

 • Divort prin acord – 200 lei
 • Divort  cu/fara copii– 100 lei
 • Divort din cauza starii precare de sanatate a paratului – 50 lei
 • Prestatia compensatorie intre soti – 50 lei

3 CERTIFICATUL DE CASATORIE – COPIE

La cererea de chemare in judecata se va alatura o copie a certificatului de casatorie.

4 CERTIFICAT DE NASTERE COPIL/COPII MINORI – COPIE

Daca exista copii minori, se vor atasa copii certificate conform cu originalul de pe certificatele de nastere ale acestora. Daca reclamantul nu se afla in posesia copiilor respective, acesta se poate adresa Primariei unde a fost inregistrata nasterea pentru eliberarea unui duplicat sau poate cere instantei sa puna in vedere paratului sa depuna aceste copii la dosar.

5 ADEVERINTA VENIT – ORIGINAL

In cazul in care exista copii minori, atat reclamantul cat si paratul sunt obligati sa depuna adeverinte de venit pe ultimele 6 luni pentru stabilirea pensiei de intretinere.

6 CI RECLAMANT SI PARAT – COPIE

Nu este obligatorie prezentarea copiei de pe CI al paratului decat in situatia in care divortul se face de comun acord sau prin mediator.

7 PROCES VERBAL DE INFORMARE MEDIERE – LA MEDIATOR SAU AVOCAT

Noul Cod de Procedura Civila prevede ca, incepand cu anul 2013, partile sa prezinte Proces Verbal de informare asupra medierii. Acesta poate fi incheiat de orice mediator sau avocat la care se prezinta reclamantul sau partile impreuna. Mediatorul sau avocatul informeaza partea/partile asupra simplificarii procedurilor in instanta prin mediere si asupa beneficiilor medierii in conflictele dintre parti.

8 ALTE ACTE – COPIE

In cazul in care reclamantul detine si alte acte la care face referire in actiunea principala, acestea de vor depune in copie la dosar. Exemple: certificate medico-legale care atesta violenta, procese verbale ale Politiei, copie Contract de inchiriere pentru dovedirea actualului domiciliu, acte care dovedesc scolarizarea minorului si costurile, acte care dovedesc ca partea isi indeplineste obligatiile financiare fata de copil/copii in timpul procesului (bonuri fiscale, chitante de la posta/cont bancar), adeverinte eliberate de psihologul scolii care pot dovedi modul in care este afectat copilul de starea conflictuala a parintilor, adeverinta de la Asociatia de Proprietari care sa ateste ca paratul inca locuieste in domicliul comun, etc.

Toate copiile vor fi certificate pentru conformitate cu originalul de catre reclamant sau de reprezentantul legal al acestuia(si cele care se comunica si cele pentru instanta), iar numarul de exemplare se va stabili astfel:

 • Un exemplar pentru instanta de judecata, care va cuprinde toate inscrisurile originale si cele certificate pentru conformitate, taxa de timbru, delegatia avocatiala sau procura speciala;
 • Un exemplar pentru parat, care va cuprinde cererea de chemare in judecata in original, iar inscrisurile in copie certificata pentru conformitate. Nu se vor atasa copii de pe taxa de timbru, delegatia avocatiala sau procura speciala;

 • Un exemplar pentru Autoritatea Tutelara are va cuprinde cererea de chemare in judecata in original, iar inscrisurile in copie certificata pentru conformitate. Nu se vor atasa copii de pe taxa de timbru, delegatia avocatiala sau procura speciala. Daca exista pluralitate de Autoritati, se va atasa cate un exemplar pentru fiecare din acestea (daca copii minori domiciliaza in alta parte decat cu reclamantul sau paratul).

Toate aceste documente se vor depune la Judecatorie de catre reclamant personal cu CI in original. Daca reclamantul acorda procura speciala altei persoane, aceasta va merge personal cu CI in original la depunerea actelor. Avocatul poate insoti partea pe care o reprezinta, insa nu poate depune documentele decat daca beneficiaza in nume propriu de procura speciala acordata de reclamant.

Competenta instantei va fi stabilita astfel:

 • La ultimul domiciliu comun – daca ambele sau una din parti locuieste inca in domiciliul conjugal, cererea va fi depusa la Judecatoria de pe raza acelui sector sau localitati;

 • La domiciliul paratului – daca niciuna din parti nu mai locuieste in domiciliul conjugal, cererea va fi depusa la Judecatoria de pe raza sectorului sau localitatii unde locuieste paratul;

 • La domiciliul reclamantului – daca nu se cunoaste domiciliul paratului sau acesta locuieste in strainatate si nu a indicat un alt domicliu in Romania, cererea va fi depusa la Judecatoria de pe raza sectorului sau localitatii unde locuieste reclamantul;

In cazul in care cererea de divort este insotita si de cererea de partaj, actele se vor depune la instanta de divort, dupa procedura explicata mai sus, insotita si de actele necesare partajului. Intai se va dispune judecarea desfacerii casatoriei si a incetarii raporturilor de familie, dupa care se va dispune impartirea masei partajabile.

PROCEDURA LA INSTANTA DE JUDECATA

1 Inaintea introducerii cererii:

Inainte de introducerea actiunii de divort si/sau partaj, trebuie ca reclamantul sa aiba actele necesare asa cum au fost aratate, si sa indeplineasca formalitatile la mediator privind informarea la mediere. In cazul in care este necesar un act in original, iar reclamantul nu se afla in posesia acestuia si nici nu poate obtine duplicat, va face dovada imposibilitatii obtinerii in fata instantei, iar instanta de judecata va pune in vedere partii care detine actul respectiv sa-l depuna la dosar.

Reclamantul va depune toate diligentele in obtinerea actelor necesare introducerii actiunii, ca, la data introducerii, actiunea sa fie completa si va achita taxa de timbru conform legii.

2 Introducerea actiunii:

Actiunea va fi introdusa personal de reclamant in cazul divortului din motive temeinice.
Actiunea va fi introdusa personal de ambii soti la introducerea divortului de comun acord.
Actiunea poate fi introdusa de reprezentantul cu procura speciala de divort in cazul in care reclamantul se afla in imposibilitate de prezentare.
Actiunea se va depune la Judecatorie, asa cum a fost aratat in Documente necesare, in cate exemplare este nevoie, conform partilor din dosar si un exemplar pentru instanta de judecata.
Registratorul va introduce datele in programul special, care va genera un numar de dosar (in ordinea introducerii actiunilor) si un complet de judecata.
Termenul de judecata va fi stabilit de catre presedintele completului de judecata investit sa judece cauza.

3 Procedura dupa introducerea actiunii:

a) TERMENUL ADMINISTRATIV
Dupa introducerea actiunii, judecatorul investit va acorda un prim termen administrativ in termen de cel mult 60 de zile de la introducerea actiunii. In cadrul acestui termen, actiunea va fi verificata de catre judecatorul investit sa judece cauza sub urmatoarele aspecte: semnatura in original pe cererea de chemare in judecata, numarul de exemplare necesar, atestarea conform cu originalul a tuturor copiilor, existenta tuturor inscrisurilor necesare judecarii cauzei, cuantumul corect al taxei judiciare de timbru, indicarea in detaliu a probelor si tezelor probatorii pentru dovedirea actiunii, alte proceduri.
Se vor acorda termene administrative pana la completarea actiunii cu actele necesare. In cazul in care reclamantul nu isi indeplineste obligatiile in conformitate cu dispozitiile instantei si in termenul legal, actiunea va fi anulata, iar taxa de timbru nu va putea fi recuperata. In acest caz, reclamantul are dreptul sa faca cerere de reexaminare in termen de 15 zile de la data comunicarii.

b) INDEPLINIREA CONDITIILOR
De indata ce actiunea indeplineste toate conditiile, se va acorda termen de judecata in sedinta publica si se va dispune citarea tuturor partilor cu copie de pe actiune si inscrisurile depuse. Paratul are la dispozitie 25 de zile pentru a formula intampinare si cerere reconventionala si pentru a depune inscrisurile de care intelege sa se foloseasca.
Intampinarea si cererea reconventionala se comunica de indata reclamantului care este obligat sa raspunda in termen de 10 zile.

c) TERMENUL DE JUDECATA
In termen de 3 zile de la primirea raspunsului la intampinare sau de la data la care reclamantul trebuia sa depuna acest raspuns, judecatorul va fixa primul termen de judecata si va cita toate partile cu obligatiile necesare (prezenta obligatorie la interogatoriu, citarea martorilor, etc). Pana la primul termen de judecata in dezbateri publice, reclamantul isi va putea preciza/modifica cererea de chemare in judecata si sa propuna noi dovezi. La primul termen de judecata, instanta va estima intinderea in timp a procesului in functie de aprecierile partilor

d) AMANAREA CAUZEI
Daca exista motive intemeiate, judecatorul va dispune amanarea cauzelor cu aratarea motivelor respective. In cazul divortului, prezenta reclamantului este obligatorie.

e) PROBELE
Judecatorul va administra probele propuse de parti, dupa admiterea acestora, in cadrul dezbaterilor publice, astfel:

 • daca s-au solicitat/admis interogatorii, judecatorul va aproba/va respinge intrebarile propuse de partea adversa si va consemna raspunsul partii supuse interogatoriului

 • daca s-a solicitat/admis proba cu martori, judecatorul va dispune citarea acestora la termenul cuveni si va intreba individual, pe fiecare martor in parte, asupra motivelor de fapt supuse judecatii. Martorii nu vor fi prezenti in sala de judecata in timpul luarii interogatoriilor sau a ascultarii celorlalti martori in afara cazului in care au depus deja depozitia.

 • daca s-a solicitat/admis proba cu ancheta sociala, judecatorul va dispune adresa la Autoritatea Tutelara pentru efectuarea anchetei sociale la locul unde este minorul, precum si la locul unde se doreste a locui minorul in continuare, daca nu coincid.

 • daca s-a solicitat/admis proba cu expertiza, judecatorul va supune dezbaterii contradictorii obiectivele expertizei si va dispune in consecinta, emitand adresa catre expertul ales aleatoriu. Partile pot propune experti parte cu indicarea numelui si a numarului de legitimatie si depunerea actelor necesare la instanta.

 • daca s-a solicitat/admis proba cu alte acte decat cele aflate deja la dosarul cauzei, partea care le-a solicitat este obligata sa prezinte actele respective, iar in situatia in care acest lucru nu este posibil, partea in posesia careia se afla actele este obligata sa le aduca sau, daca este vorba de acte emise de institutii la care partea nu are acces, instanta va emite o adresa pentru depunerea actelor.

f) EXCEPTII
Instanta este obligata sa puna in discutie exceptiile invocate de parti sau din oficiu.

g) ASCULTAREA MINORILOR
In cazul in care minorul a implinit 10 ani, instanta va dispune ascultarea acestuia in camera de consiliu insotit sau nu de parinte sau tutore sau alte persoane.

h) SUSPENDAREA CAUZEI
Daca se constata ca judecarea cauzei este impiedicata de reclamant prin neindeplinirea obligatiilor, judecatorul va dispune suspendarea cauzei. Cauza se poate suspenda si prin invoiala partilor.

i) SOLUTIONAREA AMIABILA
In orice faza a procesului, partile pot cadea la invoiala si vor solicita impreuna ca instanta sa ia act de invoiala lor(tranzactie, mediere)

4 Solutionarea cererii:

In cazul in care in timpul procesului a intervenit intelegerea, medierea sau tranzactia, instanta va dispune o hotarare prin care va lua act de incheierea amiabila a procesului, iar dispozitivul hotararii va cuprinde tranzactia in intregime. In celelalte cazuri instanta va dispune astfel:

 • Va admite in intregime/parte cererea reclamantului;
 • Va admite in intregime/in parte cererea reconventionala a paratului;
 • Va respinge cererea reclamantului/cererea reconventionala.
  Impotriva sentintei, partile pot declara apel sau recurs in functie de obiectul cererii.
Avocat Cristina VELESCU - Blog
Hey There!
What is This?

Vizitatori unici 0024647 din august 2014